Kursy przygotowawcze do egzaminu

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP  od wielu lat organizuje Kursy przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia.
Kurs odbywa się w sali konferencyjnej MPOIA przy ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie i prowadzony jest przez Architektów
posiadając uprawnienia budowlane, radców prawnych i innych specjalistów.

Tematyka kursu obejmuje przepisy:
- Prawa budowlanego
- Kodeksu postępowania administracyjnego
- Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ....
- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Ustawy o samorządach zawodowych ...
a także zasady etyki zawodowej oraz wyceny prac projektowych, a także inne zagadnienia formalne i praktyczne.

Kurs kończy się próbnym testem z omówieniem wyników.