• SDA_NYSA_01
  SDA_NYSA_01
 • SDA_NYSA_02
  SDA_NYSA_02
 • SDA_NYSA_03
  SDA_NYSA_03
 • SDA_NYSA_04
  SDA_NYSA_04
 • SDA_NYSA_05
  SDA_NYSA_05
 • SDA_NYSA_06
  SDA_NYSA_06
 • SDA_NYSA_07
  SDA_NYSA_07
 • SDA_NYSA_08
  SDA_NYSA_08
 • SDA_NYSA_09
  SDA_NYSA_09
 • SDA_NYSA_10
  SDA_NYSA_10
 • SDA_NYSA_11
  SDA_NYSA_11
 • SDA_NYSA_12
  SDA_NYSA_12
 • SDA_NYSA_13
  SDA_NYSA_13
 • SDA_NYSA_14
  SDA_NYSA_14

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Uchwała nr O – 36 – IV - 2014
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie
wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 932, z późn. zm.), w zw.
z art. 12 ust. 5 - 5c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2014.1409 tj.
z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń wynosi:
1) z tytułu kwalifikowania 800 złotych (osiemset złotych 00/100)
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 złotych (osiemset złotych 00/100)
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 złotych (czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do postępowań wszczętych
na skutek wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie
uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń,
złożonych w izbach okręgowych od dnia 10 sierpnia 2014 roku.


Ryszard Gruda, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady

Krzysztof Ozimek, Architekt IARP
Sekretarz Krajowej Rady