• SDA_NYSA_01
  SDA_NYSA_01
 • SDA_NYSA_02
  SDA_NYSA_02
 • SDA_NYSA_03
  SDA_NYSA_03
 • SDA_NYSA_04
  SDA_NYSA_04
 • SDA_NYSA_05
  SDA_NYSA_05
 • SDA_NYSA_06
  SDA_NYSA_06
 • SDA_NYSA_07
  SDA_NYSA_07
 • SDA_NYSA_08
  SDA_NYSA_08
 • SDA_NYSA_09
  SDA_NYSA_09
 • SDA_NYSA_10
  SDA_NYSA_10
 • SDA_NYSA_11
  SDA_NYSA_11
 • SDA_NYSA_12
  SDA_NYSA_12
 • SDA_NYSA_13
  SDA_NYSA_13
 • SDA_NYSA_14
  SDA_NYSA_14

ŻYCZENIA

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

życzymy aby ten wspaniały czas upływał w spokojnej atmosferze i sprawił wiele radości

a na Nowy Rok 2016 życzymy wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizacji planów.

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W IARP W 2016 R

W ślad za pismem KRIA RP l.dz. 606/KRIA/2015 z dnia 28.10.2015 r. informujemy, iż na podstawie Uchwały nr 3 V Programowo – Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w sprawie wysokości składki członkowskiej od 2015 r. w samorządzie zawodowym architektów, podjętej w dniu 7 grudnia 2013 r., oraz na podstawie “Komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2015 r., na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, KRIA RP ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2016 na kwotę 76,00zł (słownie: siedemdziesiąt sześć  złotych i 00/100).

INFORMACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI INNYCH, NIŻ SKŁADKA CZŁONKOWSKA OPŁAT NA RZECZ SAMORZĄDU ZAWODOWEGO ARCHITEKTÓW NA ROK 2016

Ustala się następujące opłaty:

- za wpis na listę członków Izby w wysokości 380,00 zł (trzysta osiemdziesiąt złotych),

- za ponowny wpis na listę członków Izby  w wysokości 950,00 zł (dziewięćset dziesięć złotych),

- za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło na wniosek członka Izby w wysokości 380,00 zł (trzysta osiemdziesiąt  złotych).

SZKOLENIE DOTYCZĄCE ZMIAN W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne zapytania oraz zgłaszane problemy w związku z wprowadzonymi z dniem 28.06.2015 zmianami w Ustawie Prawo Budowlane - Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

zaprasza na szkolenie w przedmiotowym zakresie

 w dniu 10 LIPCA 2015 o godz. 16.00

 

Szkolenie poprowadzą wykładowcy z Wrocławia Pan Jacek Miller i Pan Piotr Fokczyński.

 

Będzie to również idealna okazja do środowiskowego spotkania architektów i uczczenia Dnia Architektury.

 

Harmonogram spotkania:

16:00 - 18:00 - szkolenie

od 18:00 - spotkanie środowiskowe z poczęstunkiem

 

Miejsce spotkania: Villa Młynówka w Opolu, ul. Korfantego 4.

 

W związku z koniecznością potwierdzenia ilości uczestników prosimy o zgłaszanie swojego udziału do dnia 07.07.2015 mailowo lub telefonicznie do biura OPOIA.

 

Z poważaniem,
Zbigniew Bomersbach

Przewodniczący OPOIA

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO OPOIA

Opole, dnia 11 lutego 2015 r.

L. dz.  054 / OPORIA / 2015

ZAWIADOMIENIE

OPOLSKA OKRĘGOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

zawiadamia, że w dniu 21 marca 2015 r. od godz. 10:00 do godz. 16:00

w  ZESPOLE SZKÓŁ im.  Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ul. Kościuszki  14 OPOLE(aula II p.)

odbędzie się


SPRAWOZDAWCZY ZJAZD

OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

 

Przypomina się, że członkowie Izby mają obowiązek osobistego udziału w Zjeździe

„Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP” zniósł możliwość udziału w Zjeździe za pośrednictwem pełnomocnika.

Jednocześnie do odbycia Zjazdu i podejmowania uchwał niezbędne jest quorum na sali obrad, czyli obecność co najmniej 50% członków OPOIA.

W przypadku braku quorum na sali nie będzie możliwe przeprowadzenie Zjazdu.

W razie przeszkody uniemożliwiającej danej osobie udział w obradach, powinna ona usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność – w terminie 7 dni od powstania tej przeszkody, pod rygorem zwrotu poniesionych przez Izbę udokumentowanych kosztów uczestnictwa członka w Zjeździe.

Materiały zjazdowe zostaną przesłane w późniejszym terminie.

 

Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów: mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach

Sekretarz Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów mgr inż. arch. Ewelina Grot